Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5034-МИ/НР
София, 24.04.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велики Преслав, област Шумен

Постъпило е заявление с вх. № МИ-11-4 от 18.04.2018 г. от ОИК – Велики Преслав, с предложение от Димо Петров Бодуров – упълномощен представител на коалиция АБВ /Алтернатива за българско възраждане/, за промени в ОИК – Велики Преслав. Предлага се на мястото на Христо Маринов Димов – член на ОИК, да бъде назначен Даниел Ивайлов Кюркчиев.

Към предложението са приложени: заявление от Христо Маринов Димов за освобождаването му като член на ОИК – Велики Преслав; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; заверено копие от дипломата за завършено висше образование на Даниел Ивайлов Кюркчиев и пълномощно в полза на Димо Петров Бодуров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Христо Маринов Димов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Даниел Ивайлов Кюркчиев, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 24.04.2018 в 14:13 часа

Календар

Решения

  • № 5157-МИ/НР / 17.01.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

  • № 5156-МИ/НР / 15.01.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

  • № 5155 / 10.01.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия“

  • всички решения