Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5025-МИ/НР
София, 13.04.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-87/10.04.2018 г. от ОИК – Върбица.

Към предложението са приложени: заявление от Ерол Селайдин Билял за освобождаването като секретар на ОИК – Върбица; препис-извлечение от акт за смърт № 0019 от 05.05.2017 г. на Денко Неделчев Денев – член на ОИК – Върбица; предложение от председателя на БСП – Върбица, Стоян Димитров на мястото на Денко Неделчев Денев да бъде назначена Айше Рафетова Шабанова; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Айше Рафетова Шабанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Върбица, област Шумен, Ерол Селайдин Билял, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Денко Неделчев Денев като член на ОИК – Върбица, област Шумен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Върбица, област Шумен, Айше Рафетова Шабанова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 13.04.2018 в 19:23 часа

Календар

Решения

  • № 5107-НС / 19.07.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Русе, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и от националния референдум на 27 януари 2013 г.

  • № 5106-ПВР/НР / 19.07.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в новата административна сграда на община Велинград, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г.

  • № 5105 / 17.07.2018

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията – хотелски резервации, настаняване и трансфер“

  • всички решения