Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5025-МИ/НР
София, 13.04.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-87/10.04.2018 г. от ОИК – Върбица.

Към предложението са приложени: заявление от Ерол Селайдин Билял за освобождаването като секретар на ОИК – Върбица; препис-извлечение от акт за смърт № 0019 от 05.05.2017 г. на Денко Неделчев Денев – член на ОИК – Върбица; предложение от председателя на БСП – Върбица, Стоян Димитров на мястото на Денко Неделчев Денев да бъде назначена Айше Рафетова Шабанова; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Айше Рафетова Шабанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Върбица, област Шумен, Ерол Селайдин Билял, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Денко Неделчев Денев като член на ОИК – Върбица, област Шумен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Върбица, област Шумен, Айше Рафетова Шабанова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 13.04.2018 в 19:23 часа

Календар

Решения

  • № 5032-МИ/НР / 17.04.2018

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 5031 / 17.04.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Каолиново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от националния референдум през 2015 г., от националния референдум през 2016 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • № 5030 / 17.04.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в административната сграда на община Ботевград, област София, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., национални референдуми през 2015 и 2016 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

  • всички решения