Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5025-МИ/НР
София, 13 април 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Върбица, област Шумен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-87/10.04.2018 г. от ОИК – Върбица.

Към предложението са приложени: заявление от Ерол Селайдин Билял за освобождаването като секретар на ОИК – Върбица; препис-извлечение от акт за смърт № 0019 от 05.05.2017 г. на Денко Неделчев Денев – член на ОИК – Върбица; предложение от председателя на БСП – Върбица, Стоян Димитров на мястото на Денко Неделчев Денев да бъде назначена Айше Рафетова Шабанова; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Айше Рафетова Шабанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Върбица, област Шумен, Ерол Селайдин Билял, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Денко Неделчев Денев като член на ОИК – Върбица, област Шумен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Върбица, област Шумен, Айше Рафетова Шабанова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения