Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 502-НР/НС/ЕП
София, 24 юни 2019 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 463-НР/НС/ЕП от 4 юни 2019 г. на Централната избирателна комисия

Постъпило е писмо с вх. № ЕП-06-149\1 от 20.06.2019 г. от Божидар Борисов – кмет на община Две могили, област Русе, с искане за поправка на техническа грешка в Решение № 463-НР/НС/ЕП от 4 юни 2019 г. на ЦИК, с което е дадено разрешение за отваряне на запечатани помещения, намиращи се в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Две могили, бул. „България“ № 84, общински архив в приземен етаж, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

Решение № 463-НР/НС/ЕП от 4 юни 2019 г. на ЦИК е прието въз основа на искане от кмета на община Две могили, в което е посочено, че в запечатаните помещения се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. Тъй като решението на ЦИК съответства изцяло на направеното искане от кмета на общината и в него не е допусната техническа грешка, въз основа на писмото от 20.06.2019 г. на кмета на община Две могили Централната избирателна комисия следва да приеме решение, с което да измени Решение № 463-НР/НС/ЕП от 4 юни 2019 г., като разреши достъп до помещения, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2014 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 463-НР/НС/ЕП от 4 юни 2019 г. на ЦИК в частта относно разрешаването на достъп, както следва:

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатани помещения, намиращи се в сградата на общинска администрация с адрес: гр. Две могили, бул. „България“ № 84, общински архив в приземен етаж, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2014 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., във връзка с изтичане на срока на съхранение и предаването им в отдел „Държавен архив“ – гр. Русе.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

463-НР/НС/ЕП/

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения