Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5017-ЕП/НС
София, 11 април 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в административната сграда на община Нови пазар, област Шумен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-14-7\1 от 04.04.2018 г. на Централната избирателна комисия от Ивайло Камаджиев – кмет на община Нови пазар, област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатани помещения, намиращи се в административната сграда на община Нови пазар, град Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори, както следва: стая 116/1 на партерен етаж, определена за съхранение на изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., и стая с архив на „ТСУ“ на подземен етаж, определена за съхранение на изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

Достъпът е необходим, тъй като община „Нови пазар“ изпълнява проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“ и се налагат ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност във всички помещения от административната сграда. Целта на достъпа до помещенията е преместване на документацията, намираща се в тях, в стая 412, находяща се на 4 етаж в същата сграда. Със заповед № 393/02.04.2018 г. на кмета на община Нови пазар новото помещение е определено за съхранение на бюлетини, екземпляри от протоколите и останалите изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и изборите за народни представители през 2017 г. Помещението е пожаро-обезопасено, сухо, лесно проветриво, изолирано от въздействието на пряка слънчева светлина и със закрита електрическа инсталация. Пространствената подредба осигурява лесен и удобен достъп до съхраняваните бюлетини, изборни книжа и материали. Осигурено е със средства за ограничаване на физическия достъп чрез надлежни заключващи системи и СОД.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, намиращи се в административната сграда на община Нови пазар, град Нови пазар, ул. „Васил Левски” № 3, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори, както следва: – стая 116/1 на партерен етаж, определена за съхранение на изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., и стая с архив на „ТСУ“ на подземен етаж, определена за съхранение на изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г., поради ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност във всички помещения от административната сграда и преместването на документацията, намираща се в тях, в стая 412, находяща се на 4 етаж на същата сграда.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новото помещение, определено за тяхното съхранение със заповед № 393/02.04.2018 г. на кмета на община Нови пазар. За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК. Новото помещение се запечатва по реда на същото решение.

Книжата и материалите се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения