Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5013-МИ
София, 3 април 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив

Общинска избирателна комисия – Карлово, с писмо вх. № МИ-15-85 от 03.04.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № МИ-436 от 27.03.2018 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив, Тодор Иванов Иванов.

Към уведомлението са приложени: решение № МИ-436 от 27.03.2018 г. на ОИК – Карлово, решение № МИ-437 от 02.04.2018 г. на ОИК – Карлово, писмо от Общински съвет – гр. Карлово, с вх. № 226/26.03.2018 г. на ОИК с приложено заявление от Тодор Иванов Иванов – кмет на кметство Столетово, за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет.

Съгласно данни от официалния сайт на ГД „ГРАО“, таблица „Население“, относно броя на населението по постоянен адрес към 15.03.2018 г. в кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив, има регистрирани 779 жители по постоянен адрес, поради което кметство Столетово отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Карлово, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Столетово, община Карлово, област Пловдив.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения