Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 501-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Брезник, област Перник, назначена с Решение № 208-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-369 от 22.08.2011 г. на ЦИК от Христо Миленков, кмет на община Брезник, област Перник, с което се прави предложение за извършване на замяна във вече назначения състав на ОИК в община Брезник, като от състава бъде освободен Максим Стоянов Иванов -член на комисията, предложен от Синята коалиция, по негова лична молба, и на негово място бъде назначена за член на комисията Димитрина Николова Арсова, предложена от същата политическа сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Брезник, област, Перник Максим Стоянов Иванов - член.
НАЗНАЧАВА Димитрина Николова Арсова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Брезник, област Перник.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения