Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5008-ПВР/НР/НС
София, 27 март 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Червен бряг, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 26.03.2017 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № ПВР-14-2 от 27.03.2018 г. от инж. Данаил Вълов – кмет на община Червен бряг, с искане за разрешаване отваряне на запечатани помещения, както следва:

- стая № 407, ет. 4, хотел „Таганрог“, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 27.03.2017 г.;

- помещение № 3, намиращо се на приземния етаж в сградата на община Червен бряг, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г.

Достъпът до запечатаните помещения е във връзка с преместването на изборните книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 26.03.2017 г., в помещение № 3, поради промяна на собственика на сградата, в която се съхраняват.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, както следва:

- стая № 407, ет. 4, хотел „Таганрог“, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 27.03.2017 г.;

- помещение № 3, намиращо се на приземния етаж в сградата на община Червен бряг, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г.

Достъпът до запечатаните помещения е във връзка с преместването на изборните книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 26.03.2017 г., в помещение № 3, поради промяна на собственика на сградата, в която се съхраняват.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Преместване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. да се осъществи под контрола на комисията, назначена със заповед на кмета на общината.

Извън посочените действия на комисията не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Копия от заповедите на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

След преместването на изборните книжа и материали от изборите за народни представители на 27.03.2017 г. в помещение № 3, помещението се запечатва по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, след което кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения