Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5005-МИ
София, 22 март 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Лозница, област Разград

Общинска избирателна комисия – Лозница, с писмо вх. № МИ-15-48 от 20.03.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 132 от 14.03.2018 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на община Лозница, област Разград, Айхан Мустафов Хашимов.

Към писмото са приложени: решение № 132 от 14.03.2018 г. по протокол № 55 от 14.03.2018 г. от заседание на ОИК – Лозница; решение № 133 от 18.03.2018 г. по протокол № 56 от 18.03.2018 г. от заседание на ОИК - Лозница; заверени копия от писмо от Окръжна прокуратура – Разград, с вх. № 1/13.03.2018 г. на ОИК – Лозница; препис от влязла в сила присъда № 29/30.05.2016 г. по НОХД № 73/2014 г. по описа на Окръжен съд – Разград, с мотиви; присъда от 26.01.2017 г. по ВНОХД № 373/2017 г. на Апелативен съд – гр. Варна, и решение № 187 от 20.02.2018 г. по наказателно дело № 731/2017 г. на ВКС.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Лозница, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Лозница, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Лозница, област Разград.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения