Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5001-МИ
София, 15 март 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Сливо поле, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-14-4 от 13.03.2018 г. с допълнение с вх. № МИ-14-4\1 от 14.03.2018 г. от ОИК – Сливо поле, с искане за разрешаване отваряне на запечатано помещение, намиращо се в административната сграда на община Сливо поле, област Русе, с адрес: гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и от национален референдум, произведени през 2015 г., с цел изваждането на печата на ОИК, дневниците за входяща и изходяща кореспонденция и др., във връзка с издаване на удостоверение на обявен за избран общински съветник с решение № 153 от 09.03.2018 г. на ОИК.

Съгласно т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК. Съгласно т. 31 от същото решение за всяко отваряне на помещението се съставя протокол. Помещението в гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, следва да бъде запечатано по реда на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 и 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се в административната сграда на община Сливо поле, област Русе, с адрес: гр. Сливо поле, пл. „Демокрация“ № 1, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и от национален референдум, произведени през 2015 г., с цел изваждането на печата на ОИК, дневниците за входяща и изходяща кореспонденция и др., във връзка с издаване на удостоверение на обявен за избран общински съветник с решение № 153 от 09.03.2018 г. на ОИК, с цел изваждането на печата на ОИК, дневниците за входяща и изходяща кореспонденция и др., във връзка с издаване на удостоверение на избран общински съветник.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 и т. 31 Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават, както и начина на запечатване на новото/ите помещение.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Извън посочените действия на комисията не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им.

След изваждането на запечатаната торба с книжа, документи и материали на ОИК – Сливо поле, област Русе от помещението, където се съхраняват, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението.

Печатът на ОИК, дневниците за входяща и изходяща кореспонденция и други документи, необходими за оперативната дейност на комисията, не следва да се съхраняват в запечатаното помещение с изборни книжа и материали от произведени избори, а да бъдат на разположение на ОИК до края на мандата й. Същите следва да се съхраняват от общинската избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения