Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 50-МИ
София, 4 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия (ПП) „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", подписано от председателя и представляващ партията Николай Георгиев Камов, заведено под № 15 от 27.07.2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от СГС препис от решение от 19.07.2000 г. по ф.д. № 8812/2000 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 19.07.2011 г. по ф.д. № 8812/2000 г. на СГС - ФО; заверено от партията копие на стр. 1 и стр. 107 от „Държавен вестник", бр. 81 от 06.10.2000 г., в който е обнародвано решението за регистрация на „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"; протокол от заседание на Политическия съвет, проведено на 25.06.2011 г. за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; списък за регистрация на Политическия съвет на „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" на заседанието на 25.06.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-390/25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; устав на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"; удостоверение от 19.07.2011 г. по ф.д. № 8812/2000 г. на СГС - ФО, на основание чл. 19а от Закона за политическите партии за представено извлечение от протокол от 04.06.2011 г. от заседание, проведено на 04.06.2011 г.; удостоверение изх. № 310-150/05.07.2011 г. от „МКБ ЮНИОНБАНК" АД - Финансов център „Сердика", за банковата сметка на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 14 007 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията; пълномощно с изх. № 4/25.07.2011 г., с което председателят на „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Николай Георгиев Камов упълномощава Лъчезар Тенев Шиков.
От протокол от 03.08.2011 г. за извършена проверка на списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на ПП „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове от ГД „ГРАО" в МРРБ, се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за наличие на необходимите 7000 подписи.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения