Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4999-НС/МИ
София, 13 март 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Ветрино, област Варна, в които се съхраняват книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., от националния референдум през 2013 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-10 от 12.03.2018 г. на Централната избирателна комисия от д-р Димитър Димитров – кмет на община Ветрино, област Варна, с искане за отваряне на запечатани помещения – обезопасено хранилище, намиращо се в помещение на ІІ етаж в сградата на общинска администрация Ветрино, срещу стая № 212 – Човешки ресурси, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., и обезопасено хранилище, намиращо се в помещение под стълбище на партерния етаж в сградата на общинска администрация Ветрино, в което се съхраняват книжа и материали от произведения референдум през 2013 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

Достъпът до помещението е с цел извършване на експертиза на ценността и техническа обработка на документите от произведения национален референдум през 2013 г. и от изборите за народни представители през 2014 г. съгласно изискванията на „Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните общинските институции“.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

Съгласно Решение № 103-НР на ЦИК от 4 януари 2013 г., т. 17: „Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали в състоянието, в което те са поставени в помещението“. Ако в помещението се съхраняват само изборни книжа и материали от националния референдум, произведен на 27 януари 2013 г., не се изисква специално разрешение на ЦИК, а помещението се отваря със заповед на кмета.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. и Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения – обезопасено хранилище, намиращо се в помещение на ІІ етаж в сградата на общинска администрация Ветрино, срещу стая № 212 – Човешки ресурси, в което се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г., и обезопасено хранилище, намиращо се в помещение под стълбище на партерния етаж в сградата на общинска администрация Ветрино, в което се съхраняват книжа и материали от произведения референдум през 2013 г. и от изборите за народни представители през 2017 г., с цел извършване на експертиза на ценността и техническа обработка на документите от произведения национален референдум през 2013 г. и от изборите за народни представители през 2014 г. съгласно изискванията на „Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните общинските институции“.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

За отваряне на помещението, в което се съхраняват книжа и материали от произведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, е необходимо да бъде издадена заповед от кмета на общината.

Копия от заповедите на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

След предаване на книжата и материали от произведения национален референдум през 2013 г. и от изборите за народни представители през 2014 г. на отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения