Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4995-МИ
София, 1 март 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен

Общинска избирателна комисия – Велики Преслав, с писмо вх. № ЧМИ-15-19 от 01.03.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 240 от 23.02.2018 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, Ариф Мехмед Мехмед.

Към писмото са приложени: решение № 240 от 23.02.2018 г.; решение № 241 от 23.02.2018 г. на ОИК – Велики Преслав; протокол № 60 от 23.02.2018 г. на ОИК – Велики Преслав; копие на писмо от председателя на ОбС – Велики Преслав, с приложено копие от молба от Ариф Мехмед Мехмед – кмет на с. Миланово, за предсрочно прекратяване на пълномощията му като кмет, копие на писмо от община Велики Преслав до ОИК – Велики Преслав, за броя на населението по постоянен адрес в с. Миланово по справка на ГД „ГРАО“ към 22.02.2018 г. – 762 жители по постоянен адрес, поради което кметство Миланово отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Велики Преслав, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен.

 


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения