Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4993-МИ/НР
София, 27 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ценово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-11 от 21.02.2018 г. от упълномощения представител на ПП ГЕРБ Галина Цветанова Георгиева за промяна в състава на ОИК – Ценово. Г-жа Георгиева е преупълномощена с пълномощно № 12/17.08.2015 г. от Пламен Дулчев Нунев, упълномощен представител на ПП ГЕРБ за област Русе, с пълномощно № КО-Г-073/14.08.2015 г. от председателя и представляващ партията Бойко Методиев Борисов. Заверени копия от пълномощните са приложени към преписката на Решение на ЦИК № 1654-МИ/НР от 01.09.2015 г.

Предлага се на мястото на Николай Йорданов Йорданов – председател на ОИК, починал на 19.09.2017 г., да бъде назначена Кремена Ангелова Георгиева.

Към предложението са приложени копия от дипломата за завършено висше образование на Кремена Ангелова Георгиева и от документ за самоличност, както и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК. С вх. № МИ-10-11/1 от 26.02.2018 г. са представени копие от препис-извлечение от акт за смърт № 1819/21.09.2017 г. на Николай Йорданов Йорданов и декларация от Кремена Ангелова Георгиева по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Николай Йорданов Йорданов, ЕГН …, като председател на ОИК – Ценово, област Русе, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ценово, област Русе, Кремена Ангелова Георгиева, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения