Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4992-МИ/НР
София, 27 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Брусарци, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-12/23.02.2018 г. от Наташа Михайлова Младенова –председател на общинското ръководство на ПП ГЕРБ – община Брусарци, за промени в ОИК – Брусарци. Предлага се на мястото на Гергана Олегова Георгиева – председател на ОИК, да бъде назначена Анелия Любенова Борисова, досегашен член на ОИК. На мястото на Анатоли Сашков Александров – член на ОИК, да бъде назначен Калин Митков Петров и на мястото на Анелия Любенова Борисова да бъде назначена Ангелина Петкова Борисова.

С вх. № МИ-10-13/23.02.2018 г. е постъпило предложение от Камен Иванов Борисов – председател на Общински сбор на ПП АТАКА – община Брусарци, на мястото на Камели Георгиев Каменов – член на ОИК – Брусарци, да бъде назначена Костадинка Бобева Петрова.

Към предложенията са приложени: молби от Гергана Олегова Георгиева, Анатоли Сашков Александров и Анелия Любенова Борисова; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карти на Анелия Любенова Борисова, Калин Митков Петров, Ангелина Петкова Борисова и Костадинка Бобева Петрова; копие от смъртен акт на Камели Георгиев Каменов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Брусарци, област Монтана, Гергана Олегова Георгиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Брусарци, област Монтана, Анатоли Сашков Александров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Брусарци, област Монтана, Анелия Любенова Борисова, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение като член на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брусарци, област Монтана, Калин Митков Петров, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брусарци, област Монтана, Ангелина Петкова Борисова, ЕГН ….

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Камели Георгиев Каменов като член на ОИК – Брусарци, област Монтана, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Брусарци, област Монтана, Костадинка Бобева Петрова, ЕГН ….

На назначените председател и членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения