Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4990-МИ/НР
София, 23 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Мизия, област Враца

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-10 от 21.02.2018 г. от Теодоси Вълчков Берчев – общински ръководител и упълномощен представител ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Мизия. Предлага се на мястото на Снежана Райкова Йорданова – член на ОИК – Мизия, да бъде назначена Надя Илиева Гечева.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 756 от 15.05.2017 г. на Снежана Райкова Йорданова, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Надя Илиева Гечева, 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Снежана Райкова Йорданова като член на ОИК – Мизия, област Враца, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Мизия, област Враца, Надя Илиева Гечева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения