Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 499-МИ
София, 20 август 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Шумен, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-30 от 19.08.2021 г. на Централната избирателна комисия, с предложение от Наталия Тодорова, в качеството й на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ за област Шумен, за промени в ОИК – Шумен. Предлага се на мястото на Илиян Недков Недев – член на ОИК – Шумен, да бъде назначен Стоян Весков Русев.

Към предложението са приложени: декларация от Илиян Недков Недев за освобождаването му като член на ОИК – Шумен, по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Стоян Весков Русев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Шумен, област Шумен, Илиян Недков Недев, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Шумен, област Шумен, Стоян Весков Русев, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения