Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4989-ЕП/НС
София, 20.02.2018

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в сграда – общинска собственост на община Руен, област Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., изборите за Народно събрание през 2014 г. и национален референдум през 2013 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-14-7 от 14.02.2018 г. от Исмаил Осман – кмет на община Руен, област Бургас, с искане за разрешаване отварянето на запечатано помещение, намиращо се в сграда – общинска собственост на община Руен, в с. Руен, ул. „Първи май“ № 28, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., изборите за Народно събрание през 2014 г. и национален референдум през 2013 г.

Достъпът е необходим във връзка с изтичането на срока на съхранение, извършване на експертиза, обработването и предаването на книжата и материалите от произведените през 2014 г. избори за Народно събрание и национален референдум през 2013 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Бургас, при спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България се съхраняват в обособени в помещението места до произвеждане на следващите избори от същия вид. Съгласно чл. 287, ал. 8 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители се съхраняват от общинските администрации до следващите избори от същия вид.

След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определените за постоянно съхранение книжа се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение, намиращо се в сграда – общинска собственост на община Руен, в с. Руен, ул. „Първи май“ № 28, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., изборите за Народно събрание през 2014 г. и национален референдум през 2013 г., с цел извършване на експертиза, обработване и предаване на изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г. и национален референдум през 2013 г., със срок на съхранение „постоянен“ на отдел „Държавен архив“ – гр. Бургас.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК. Помещението се запечатва отново по реда на същото решение.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените избори за Народно събрание през 2014 г. и национален референдум през 2013 г. в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 20.02.2018 в 18:21 часа

Календар

Решения