Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4988-МИ
София, 20 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г. в Столична община

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-14-1 от 07.02.2018 г. от И. Савина – изпълняваща длъжността кмет съгласно Заповед № СОА18-РД15-950/2018 г., с искане за разрешаване отваряне на запечатани помещения, намиращи се в сградата на Учебен център и представляващи бетонни гаражни клетки № 1, 2, 3 и 4 (съгласно писмо вх. № МИ-14-1\3 от 16.02.2018 г.), на територията на с. Панчарево, Столична община, район „Панчарево“, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., с цел преместването им в други охраняеми помещения – обект 100 А, намиращи се на територията на с. Панчарево, Столична община, район „Панчарево“, и освобождаване на досегашните помещения за нуждите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Съгласно т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК. Съгласно т. 31 от същото решение за всяко отваряне на помещението се съставя протокол. Помещението в обект 100А, с. Панчарево, Столична община, район „Панчарево“, следва да бъде запечатано по реда на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 и 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, намиращи се в сградата на Учебен център и представляващи бетонни гаражни клетки № 1, 2, 3 и 4 (съгласно писмо вх. № МИ-14-1\3 от 16.02.2018 г.), на територията на с. Панчарево, Столична община, район „Панчарево“, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., с цел преместването им в други охраняеми помещения – обект 100 А, намиращи се на територията на с. Панчарево, Столична община, район „Панчарево“, и освобождаване на досегашните помещения за нуждите на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Достъпът до запечатаните помещения, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 и т. 31 Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават, както и начина на запечатване на новото/ите помещение.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Извън посочените действия на комисията не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и национални референдуми, както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им.

След преместването на книжата в помещението, където ще се съхраняват, кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения