Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4987-МИ/НР
София, 20 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хасково, област Хасково

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-8 от 16.02.2018 г. от председателя на Общинския съвет на ДПС – Хасково, за промяна в състава на ОИК – Хасково. Предлага се на мястото на Емине Адем Махмуд – секретар на ОИК, да бъде назначена Сениха Ерхан Неждет.

Към предложението са приложени: молба от Емине Адем Махмуд за освобождаването й като секретар на ОИК – Хасково; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сениха Ерхан Неждет; 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Хасково, община Хасково, Емине Адем Махмуд, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Хасково, област Хасково, Сениха Ерхан Неждет, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения