Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4986
София, 15 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-10-1 от 09.02.2018 г., подадено от ПП Движение Да България, представлявано от председателя Христо Иванов.

Заявителят е отправил искане, с което иска да му се предостави информация за това дали са съставени от председателят на ЦИК актове за установяване на административни нарушения въз основа на Решение № 4518-НС от 15.03.2017 г., Решение № 4544-НС от 18.03.2017 г., Решение № 4545-НС от 18.03.2017 г., Решение № 4553-НС от 20.03.2017 г. и Решение № 4637-НС от 25.03.2017 г. на Централната избирателна комисия.

В случай че са съставени актове от председателя на ЦИК, моли да му бъдат предоставени копия на същите.

Заявителят е посочил, че желае да получи исканата информация по електронен път на адрес: [email protected].

По отношение на искането относно това дали са съставени от председателят на ЦИК актове за установяване на административни нарушения въз основа на Решение № 4518-НС от 15.03.2017 г., Решение № 4544-НС от 18.03.2017 г., Решение № 4545-НС от 18.03.2017 г., Решение № 4553-НС от 20.03.2017 г. и Решение № 4637-НС от 25.03.2017 г. предоставяме на заявителя следната информация:

На основание Решение № 4518-НС от 15.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 10-НС от 15.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Александър Кирилов Георгиев, управител на „Телеграф“ ЕООД, за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4544-НС от 18.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 11-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Александър Кирилов Георгиев, управител на „Телеграф“ ЕООД, за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4545-НС от 18.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 13-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Александър Кирилов Георгиев, управител на „Монитор“ ЕООД, за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4553-НС от 20.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 18-НС от 20.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Александър Кирилов Георгиев, управител на „Телеграф“ ЕООД, за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4637-НС от 25.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 29-НС от 25.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Александър Кирилов Георгиев, управител на „Телеграф“ ЕООД, за нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс.

Изброените по-горе актове за установяване на административни нарушения са връчени по надлежния ред на нарушителя и административнонаказателните преписки са изпратени на Областния управител на област София за съставяне на наказателни постановления, поради което не може да се удовлетвори искането на заявителя за предоставяне на копия от същите. Описаните по-горе актове за установяване на административно нарушение изцяло възпроизвеждат съдържанието на цитираните по-горе решения на ЦИК.

С писмо до Областния управител на област София с изх. № НС-05-213/16.11.2017 г. Централната избирателна комисия е изискала информация относно съставените наказателни постановления въз основа на изпратените от ЦИК АУАН. В отговор на писмото Централната избирателна комисия е уведомена, че на основание Акт № 13-НС областният управител е издал предупреждение № 37/64-001 от 20.12.2017 г., с което се предупреждава нарушителят Александър Кирилов Георгиев, управител на „Монитор“ ЕООД, че при повторно нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК ще му бъде наложено административно наказание по смисъла на чл. 480, ал. 2 от ИК – глоба.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по т. 1 от заявление за достъп до обществена информация на ПП Движение Да България, представлявано от председателя Христо Иванов, която се съдържа в решението.

Информацията да се предостави по електронен път на имейл адрес на заявителя: [email protected].

ИЗПРАЩА по компетентност за информацията по т. 2 от заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-10-1 от 09.02.2018 г., подадено от ПП Движение Да България, представлявано от председателя Христо Иванов, на Областния управител на област София с адрес: бул. „Витоша“ № 6, 1040 Център, София.

Контрол по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения