Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4985-МИ/НР
София, 15.02.2018

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сливен, област Сливен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-9 от 14.02.2018 г. от Здравко Кирилов Костадинов – пълномощник на ПП „ГЕРБ“, на мястото на Петя Руменова Курдова – член на ОИК – Сливен, да бъде назначена Ани Николова Панделиева.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 1480 от 15.12.2017 г. на Петя Руменова Курдова; копие от удостоверение за правоспособност № 364, копие от диплома за завършено висше образование, копие от лична карта на Ани Николова Панделиева.

С вх. № МИ-10-9 от 14.02.2018 г. по електронната поща и в оригинал на 15.02.1018 г. в ЦИК е получена декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Ани Николова Панделиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Петя Руменова Курдова като член на ОИК – Сливен, област Сливен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сливен, област Сливен, Ани Николова Панделиева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 15.02.2018 в 15:16 часа

Календар

Решения

  • № 506-ЕП / 26.06.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „СТУДИО МИЛДИ“ ЕООД, собственик на сайта www.rusemedia.com, за нарушение на изискването на чл. 180 от Изборния кодекс

  • № 505-ЕП/НС / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

  • № 504-ЕП / 25.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Асеновград, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • всички решения