Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4985-МИ/НР
София, 15.02.2018

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сливен, област Сливен

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-9 от 14.02.2018 г. от Здравко Кирилов Костадинов – пълномощник на ПП „ГЕРБ“, на мястото на Петя Руменова Курдова – член на ОИК – Сливен, да бъде назначена Ани Николова Панделиева.

Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 1480 от 15.12.2017 г. на Петя Руменова Курдова; копие от удостоверение за правоспособност № 364, копие от диплома за завършено висше образование, копие от лична карта на Ани Николова Панделиева.

С вх. № МИ-10-9 от 14.02.2018 г. по електронната поща и в оригинал на 15.02.1018 г. в ЦИК е получена декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Ани Николова Панделиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с и чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Петя Руменова Курдова като член на ОИК – Сливен, област Сливен, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Сливен, област Сливен, Ани Николова Панделиева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1764-МИ / 20.02.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Костенец, Софийска област

  • № 1763-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас

  • № 1762-МИ / 20.02.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград

  • всички решения