Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 498-МИ
София, 20 август 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-38 от 19.08.2021 г. е постъпило писмо с предложение от Наталия Тодорова, в качеството й на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за област Шумен, за промени в ОИК – Никола Козлево. Предлага на мястото на Стоян Весков Русев – член на ОИК, да бъде назначена Катерина Тодорова Тодорова.

Към предложението са приложени: заявление от Стоян Весков Русев за освобождаването му като член на ОИК – Никола Козлево, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катерина Тодорова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Стоян Весков Русев, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Катерина Тодорова Тодорова, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения