Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 498-МИ
София, 20 август 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-38 от 19.08.2021 г. е постъпило писмо с предложение от Наталия Тодорова, в качеството й на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за област Шумен, за промени в ОИК – Никола Козлево. Предлага на мястото на Стоян Весков Русев – член на ОИК, да бъде назначена Катерина Тодорова Тодорова.

Към предложението са приложени: заявление от Стоян Весков Русев за освобождаването му като член на ОИК – Никола Козлево, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катерина Тодорова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Стоян Весков Русев, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Катерина Тодорова Тодорова, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения