Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 498-МИ
София, 20 август 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-38 от 19.08.2021 г. е постъпило писмо с предложение от Наталия Тодорова, в качеството й на упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за област Шумен, за промени в ОИК – Никола Козлево. Предлага на мястото на Стоян Весков Русев – член на ОИК, да бъде назначена Катерина Тодорова Тодорова.

Към предложението са приложени: заявление от Стоян Весков Русев за освобождаването му като член на ОИК – Никола Козлево, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катерина Тодорова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Стоян Весков Русев, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Катерина Тодорова Тодорова, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения