Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 498-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-166 от 22.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 39 (тридесет и девет) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 39упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Драгомир Атанасов Пандохов
2. Теодора Стоянова Недева
3. Добринка Неделчева Кисимова
4. Ганчо Христов Кисимов
5. Иво Иванов Водев
6. Христо Михайлов Христов
7. Евелина Тодорова Николова
8. Франческа Венциславова Атанасова
9. Красен Аврамов Тодоров
10. Емил Николов Иванов
11. Костадинка Радева Янева
12. Здравка Христова Златева
13. Веселин Митков Славов
14. Славчо Златков Стоянчов
15. Красимир Светозаров Борисов
16. Георги Крумов Татарков
17. Димитър Стоянов Райнски
18. Васил Костадинов Щраков
19. Георги Иванов Сергиев
20. Георги Маноилов Георгиев
21. Стоян Александров Митов
22. Ирина Борисова Богатинова
23. Ирина Николова Митова
24. Валентина Любомирова Калайджиева
25. Цветанка Николова Котева
26. Екатерин Крумов Серафимов
27. Михаил Василев Димитров
28. Стефан Велинов Андонов
29. Станчо Иванов Григоров
30. Александър Асенов Христов
31. Благовест Росенов Кацарски
32. Владислав Георгиев Владимиров
33. Диана Георгиева Владимирова
34. Борис Николаев Аргиров
35. Христинка Симонова Костадинова
36. Надка Гочева Димитрова
37. Ана Стоянова Николова
38. Атанаска Желязкова Ламбрева
39. Атанаска Георгиева Карагочева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения