Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4974-МИ
София, 6 февруари 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик

Общинска избирателна комисия – Септември, с писма вх. № МИ-15-363\1 от 02.02.2018 г. и вх. № МИ-15-363\2 от 05.02.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 215 от 13.10.2017 г., влязло в сила на 30.01.2018 г., на основание чл. 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, Пламен Велков Темелков. Решението е обжалвано пред Административен съд – гр. Пазарджик, като с решение, постановено по адм.д. № 832/2017 г. по описа на същия съд, жалбата е била отхвърлена. Решението на Административен съд – гр. Пазарджик, постановено по адм.д. № 832/2017 г., е потвърдено с решение № 1342/30.01.2018 г., постановено по адм.д. № 13465/2017 г. по описа на ВАС, което е окончателно и не подлежи на обжалване.

Към уведомлението е приложено заверено копие от решение № 215 от 13.10.2017 г. на ОИК – Септември.

Съгласно данни от официалния сайт на ГД „ГРАО“, таблица „Население“, относно броя на населението по постоянен адрес към 15.12.2017 г. в кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик, има регистрирани 2110 жители по постоянен адрес, поради което кметство Семчиново отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Септември, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения