Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4971-ПВР/НС/МИ
София, 23 януари 2018 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Банско, област Благоевград, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите на народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-4/14.01.2018 г. на Централната избирателна комисия от Георги Икономов – кмет на община Банско, област Благоевград, с искане за разрешаване на достъп до запечатано помещение – стая № 4, разположено на тавански етаж в сградата на ОбА – Банско, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите на народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Достъпът до запечатаното помещение е с цел извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове и предаване на определените за постоянно съхранение книга  в отдел „Държавен архив“ – гр. Благоевград, на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., и от изборите на народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., както и във връзка с предоставяне на копие от декларациите по чл. 359, ал. 1 и чл. 408, ал. 1 от Изборния кодекс, подадени от лицето Джеймс Иво Артър Хюз, гражданин на Великобритания, който е включен в част ІІ на избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. съгласно писмо на ЦИК с изх. № ЕП-06-3/11.12.2017 г.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на стая № 4, разположено на тавански етаж в сградата на ОбА – Банско, където се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите на народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Достъпът до запечатаното помещение е с цел извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове и предаване на определените за постоянно съхранение книга  в отдел „Държавен архив“ – гр. Благоевград, на изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., и от изборите на народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г., както и във връзка с предоставяне на копие от декларациите по чл. 359, ал. 1 и чл. 408, ал. 1 от Изборния кодекс, подадени от лицето Джеймс Иво Артър Хюз, гражданин на Великобритания, който е включен в част ІІ на избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове през 2015 г. съгласно писмо на ЦИК с изх. № ЕП-06-3/11.12.2017 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Извън посочените действия на комисията не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали  от изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и тяхното смесване, объркване или изгубване.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите - в срок от 5 години от произвеждането им.

След предаване на книжата от изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30.10.2011 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения