Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4970-МИ/НР
София, 23 януари 2018 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Съединение, област Пловдив

С вх. № МИ-10-2 от 10.01.2018 г. е постъпило предложение от Петя Томова Червенакова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Съединение, за промени в ОИК – Съединение. Предлага се на мястото на председателя на ОИК Теодора Христова Чочева-Василева да бъде назначена Маша Борисова Енчева. Към предложението са приложени: копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Маша Борисова Енчева., 2 бр. пълномощни.

С писмо изх. № МИ-10-3/11.01.2018 г. Централната избирателна комисия е оставила преписката с предложението за промяна в ОИК – Съединение без движение.

С писмо, получено по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-12/17.01.2018 г., Теодора Христова Чочева-Василева уведомява ЦИК за напускането на поста председател на ОИК – Съединение, което е оставка по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ИК. Същото писмо е получено в оригинал с вх. № МИ-15-12\1 от 18.01.2018 г. на ЦИК.

Към писмо вх. № МИ-10-4/22.01.2018 г. от Петя Червенакова – упълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Съединение е приложено копие от писмото на Теодора Христова Чочева-Василева за напускането на поста председател на ОИК – Съединение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Теодора Христова Чочева-Василева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Съединение, област Пловдив, Маша Борисова Енчева, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения