Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4967-МИ/НР
София, 23 януари 2018 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Велики Преслав, област Шумен

По електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-14 от 22.01.2018 г. е постъпило писмо от ОИК – Велики Преслав, с приложено предложение за промяна в състава на ОИК с вх. № 111/21.01.2018 г. от Таня Миткова Иванова – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“.

Към предложението са приложени: заявление от Диана Атанасова Атанасова – секретар на ОИК – Велики Преслав за освобождаването от ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Красимир Янакиев Сланев и пълномощно изх. № 03/09.01.2018 г. в полза на Таня Миткова Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Диана Атанасова Атанасова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Красимир Янакиев Сланев, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения