Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4967-МИ/НР
София, 23 януари 2018 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Велики Преслав, област Шумен

По електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-14 от 22.01.2018 г. е постъпило писмо от ОИК – Велики Преслав, с приложено предложение за промяна в състава на ОИК с вх. № 111/21.01.2018 г. от Таня Миткова Иванова – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“.

Към предложението са приложени: заявление от Диана Атанасова Атанасова – секретар на ОИК – Велики Преслав за освобождаването от ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Красимир Янакиев Сланев и пълномощно изх. № 03/09.01.2018 г. в полза на Таня Миткова Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Диана Атанасова Атанасова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Велики Преслав, област Шумен, Красимир Янакиев Сланев, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения