Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 496-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Годеч, Софийска област

Постъпило е писмо вх. № ОИК-363 от 22.08.2011 г. и писмо с вх. № ОИК-381 от 23.08.2011 г., с което в ЦИК са представени: заявление от Виолета Йорданова Сотирова за освобождаването й като член на ОИК в община Годеч и предложение от Росица Иванова Тодорова, преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Румяна Емилова Иванова за член на ОИК в община Годеч, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Румяна Емилова Иванова, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Румяна Емилова Иванова и пълномощно на Росица Иванова Тодорова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Годеч, Софийска област, Виолета Йорданова Сотирова - член.
НАЗНАЧАВА Румяна Емилова Иванова, ЕГН ..., за член на ОИК в община Годеч, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения