Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 495-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-144 от 21.05.2014 г. от„Българско сдружение за честни избори и граждански права-Пловдив" , представлявано от Йордан Николов Памуков - председател на УС на сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на сдружението към 08.04.2014 г. по ф.д. № 2629/2004 г. на Пловдивски окръжен съд, издадено от Агенция по вписванията - Пловдив; пълномощно от Йордан Николов Памуков, представляващ сдружението, в полза на 10 (десет) лица - представители на „Българско сдружение за честни избори и граждански права - Пловдив", съдържащо и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „Българско сдружение за честни избори и граждански права-Пловдив"за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на „Българско сдружение за честни избори и граждански права-Пловдив", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Йордан Николов Памуков
2. Александър Георгиев Буздрев
3. Гьока Богданов х.Петров
4. Владимир Михайлов Дончев
5. Елмира Живкова Ганчева
6. Радослава Георгиева Сенгалевич
7. Невена Тодорова Кичева
8. Венета Методиева Памукова
9. Ана Хасан Хусен
10. Слава Тодорова Бахчеванска

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения