Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 495-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сандански, област Благоевград, назначена с Решение № 197-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-296/16.08.2011 г. от заместник-кмета на община Сандански Андон Тотев, в което се прави предложение да бъде извършена промяна в състава на ОИК в община Сандански, област Благоевград, като на мястото Валентина Димитрова Кесарова, от квотата на Коалиция за България да бъде назначена Мая Василева Чучукова-Драмжиева. Предложението е придружено от заявление на коалицията, заявление от Валентина Димитрова Кесарова с искане за освобождаване, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Мая Василева Чучукова-Драмжиева, копие от диплома за завършено висше образование, копие от пълномощно за представителство на коалицията и копие от заповед, с която заместник-кметът е определен като заместващ кмета на община Сандански.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сандански, област Благоевград, Валентина Димитрова Кесарова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сандански, област Благоевград, Мая Василева Чучукова-Драмжиева, ЕГН ..., от квотата на Коалиция за България.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения