Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4944-МИ
София, 04.01.2018

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-434/28.12.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 396 от 14.12.2017 г., влязло в сила на 14.12.2017 г., на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали, Лятиф Мехмед Расим.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 396 от 14.12.2017 г. на ОИК – Кърджали; заверени копия от постъпил сигнал с вх. № 348/11.12.2017 г., с който е сезирана ОИК за нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА от Лятиф Мехмед Расим – кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали; заверено копие от писмо на ОИК – Кърджали до АБ, ТР, Служба по регистрация, Кърджали, заверено копие на писмо до ОИК – Кърджали от АВ, Служба по регистрация, Кърджали, ведно с удостоверение за актуално състояние с изх. № 20171213143255 от 13.12.2017 г. с история на дружество „Мехтехсервиз“ ООД; копие от протокол № 106/12.12.2017 г.; копие от протокол № 107/14.12.2017 г. и копие от протокол № 108/20.12.2017 г. на ОИК – Кърджали.

Съгласно пристигнало по електронната поща с вх. № МИ-15-434\1 от 2 януари 2018 г. копие от писмо до ОИК – Кърджали, от секретаря на общината се установява, че броят на лицата, регистрирани по постоянен адрес в кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали, със съставни населени места с. Мост и с. Добриново е 1812 души.

Поради изложеното кметство Мост отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ и следва да се произведат частични избори за кмет на кметството.

Към същото писмо са приложени: копие от съобщение от АС – Кърджали, по а.д. № 357/2017 г., разпореждане по делото от 21.12.2017 г., копие от жалба от Лятиф Мехмед Расим срещу решение № 396/14.12.2017 г. на ОИК – Кърджали, и копие от нотариална покана от 27.10.2017 г. на нотариус № 251 на Нотариалната камара за прекратяване на права по упълномощаване.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кърджали, област Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения