Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4937-МИ
София, 21.12.2017

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище

Общинска избирателна комисия – Омуртаг, област Търговище, с писмо вх. № МИ-15-414/07.12.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 341 от 04.12.2017 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище, Фикрет Мустафов Расимов.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 341 от 04.12.2017 г. на ОИК – Омуртаг; протокол № 59 от 04.12.2017 г. на ОИК – Омуртаг; уведомление от кмета на община Омуртаг до ОИК – Омуртаг, с вх. № 187/30.11.2017 г. ведно с присъда № 65 от 14.07.2016 г. по НОХД № 50/2016 г. по описа на Районен съд – Омуртаг, и решение № 82 от 27.10.2017 г. по ВНОХД № 106/2017 г. по описа на Търговищки Окръжен съд.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-26/15.12.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 04.12.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-27/21.12.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ информира ЦИК, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище, към 04.12.2017 г. е 380 лица, поради което кметство Кестеново отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Омуртаг, област Търговище, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Кестеново, община Омуртаг, област Търговище.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения