Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 493-МИ
София, 18 август 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Крумовград, област Кърджали

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-34 от 17.08.2021 г. е постъпило предложение от Асен Тюрдиев – общински председател на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Крумовград. Предлага на мястото на Таня Йоскова Кафадарова – председател на ОИК, да бъде назначен Славчо Младенов Ириков.

Към предложението са приложени: заявление от Таня Йоскова Кафадарова за освобождаването й като председател на ОИК – Крумовград – по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Славчо Младенов Ириков, Пълномощно № 1/12.08.2021 г. и заверено копие на пълномощно КО-Г-211/04.06.2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Крумовград, област Кърджали, Таня Йоскова Кафадарова, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател а ОИК – Крумовград, област Кърджали, Славчо Младенов Ириков, ЕГН … .

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2587-МИ / 03.10.2023

    относно: жалба от адв. Л М Г срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич

  • № 2586-МИ / 03.10.2023

    относно: жалби от К И С – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., и от В И С – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, срещу решение № 53-МИ и решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково

  • № 2585-МИ / 03.10.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, уникален № на поръчката № 04312-2023-0008, системен № на поръчката F424794

  • всички решения