Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 493-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдател от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ (ГИСДИ)

Постъпило е заявление вх. № ЕП-18-134 от 20.05.2014 г. от Соня Милкова Каменовска, регистрирана като наблюдател с Решение № 412-ЕП от 17.05.2014 г. под № 355.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Соня Милкова Каменовска, регистрирана като наблюдател с Решение № 412-ЕП от 17.05.2014 г. под № 355.

Анулира издаденото удостоверение.

УКАЗВА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" да върне издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения