Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 493-ПВР
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ", подписано от представляващия партията Стефан Антонов Софиянски, заведено под № 17 на 22 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 18.02.2002 г. по ф.д. № 82/2002 г. на СГС - ФО, 6 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 82/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 109 на „Държавен вестник", бр. 25 от 08.03.2002 г.; заверен от партията препис-извлечение от протокол от 26-27.02.2011 г. от заседание на Политическия съвет на партията; заверен от партията препис-извлечение от протокол от 15.05.2011 г. на Осмо редовно Национално събрание на партията; заверен от партията препис-извлечение от протокол от заседание от 02.08.2011 г. на Управителния съвет на партията; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-352 от 14.07.2011 г. на Сметната палата; заверен от СГС устав на политическата партия; удостоверение по чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., по ф.д. № 82/2002 г.; на СГС - ФО, 6 състав; вносна бележка от 22.08.2011 г. на БНБ - Централно управление за внесен безлихвен депозит, писмо № 37-0282 от 23.08.2011 г. на БНБ-ЦУ за постъпил безлихвен депозит; удостоверение № 25-71 от 02.08.2011 г. на „Банка ДСК" АД, ФЦ „Московска" за открита разплащателна сметка на партията; пълномощно на Пламен Стоянов Здравков и списък със заявени 9263 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ".
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. при условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82, чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения