Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4923-МИ
София, 30.11.2017

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Енчец, община Кърджали, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-402/28.11.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с влязло в сила решение № 395 от 14.11.2017 г. на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Енчец, община Кърджали, област Кърджали, Юксел Якуб Бекир.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 395 от 14.11.2017 г. на ОИК – Кърджали; заверено копие от сигнал от Лина Мартинова Сатълмъш с вх. № 429/26.10.2017 г. на ОИК – Кърджали; заверено копие от писмо на ОИК – Кърджали, до Агенция по вписванията, Търговски регистър, Служба по регистрация – Кърджали; заверено копие от писмо до ОИК – Кърджали, от Агенция по вписванията, Служба по регистрацията – гр. Кърджали, ведно с удостоверение за актуално състояние с изх. № 20171030105521 от 30.10.2017 г. на Аагенция по вписванията, Служба по регистрация – Кърджали; заверено копие от писмо на ОИК – Кърджали, до г-н Юксел Якуб Бекир – кмет на кметство Енчец, ведно с разписка за изпращане чрез Български пощи; копие от възражение на г-н Юксел Якуб Бекир – кмет на кметство Енчец, ведно с обратна разписка на Български пощи; протокол № 100 от 27.10.2017 г., протокол № 101 от 31.10.2017 г., протокол № 103 от 14.11.2017 г., протокол № 104 от 23.11.2017 г. на ОИК – Кърджали; заверено копие от писмо на община Кърджали, ведно със справка за броя на населението на кметство Енчец, община Кърджали.

От приложената справка от община Кърджали се установява, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Енчец, община Кърджали, област Кърджали, е 942 лица, поради което кметство Енчец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Енчец, община Кърджали, област Кърджали.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 30.11.2017 в 15:46 часа

Календар

Решения

  • № 5142-МИ/НР / 11.10.2018

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощия на член на ОИК Садово, област Пловдив

  • № 5141-МИ/ПВР/НР/НС / 11.10.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Харманли, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, произведени през 2016 г., от изборите за народни представители, произведени през 2017 г. и изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г.,с цел преместването им в специално обособени помещения към учрежденския архив на община Харманли

  • № 5140-НС / 11.10.2018

    относно: обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки

  • всички решения