Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4921
София, 28 ноември 2017 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация.

Централната избирателна комисия разгледа заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ЦИК-00-719 от 14.11.2017 г., получено в ЦИК, подадено от ПП „Движение Да България“, чрез Христо Иванов – председател, и взе предвид следното от фактическа и правна страна:

Заявителят е отправил искане за предоставяне на достъп до информация, която ЦИК притежава. В заявлението е поискана информация за дистанционното електронно гласуване по ал. 13 от §145 на Изборния кодекс.

Въпросите са, както следва:

1. Създадено ли е специализираното звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване по ал. 13 от параграф 145 на Изборния кодекс и ако не, в какъв срок ще бъде създадено.

2. С каква численост е звеното по т. 1, или ако не е създадено – с каква численост се предвижда да бъде.

3. Какви са планираните етапи и сроковете за изпълнението им за въвеждането на дистанционно електронно гласуване.

4. Какви са разчетите за необходимите средства за осъществяване на дистанционно електронно гласуване извън средствата по Оперативна програма „Добро управление“.

Заявителят е посочил, че желае да получи информацията на посочения от него email: [email protected].

С протоколно решение по протокол № 584 от 16.11.2017 г. Централната избирателна комисия на основание чл. 5, ал. 1 от Вътрешните правила за изпълнение на ЗДОИ от администрацията на ЦИК определи комисия, която разгледа заявлението. Видно от протокол от 24.11.2017 г. на комисията същата е взела решение, с което предлага на ЦИК да се предостави исканата информация в посочената от заявителя форма.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до обществена информация, създадена и съхранявана в Централната избирателна комисия, на ПП „Движение Да България“ чрез Христо Иванов – председател.

Информацията по зададените въпроси е както следва:

1. Не е създадено специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване по смисъла на ал. 13 от §145 на Изборния кодекс. В Изборния кодекс не е предвиден срок за създаването му, поради което Централната избирателна комисия ще предприеме действия по реализиране на горното след провеждане на симулациите на дистанционно електронно гласуване през 2017 г., извършен и одобрен анализ на системата по проект „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване“, осъществяван в партньорство с Държавна агенция „Електронно управление“, и изграждането на системата за дистанционно електронно гласуване.

2. Числеността на звеното ще бъде определена при създаването му.

3. Съгласно ал. 3 от §145 на Изборния кодекс до 1 януари 2018 г. Централната избирателна комисия ще проведе три симулации на дистанционно електронно гласуване, при които се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати. След провеждане на симулациите ще се предприемат стъпки по изграждането и внедряването на система за дистанционно електронно гласуване.

Към настоящия момент се реализират дейности по проект „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, който се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.002-0015-C01/04.05.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.001. Бенефициент по договора е Държавна агенция „Електронно управление“ в партньорство с Централна избирателна комисия.

4. Извън средствата по Оперативна програма „Добро управление“ е сключен договор с „Информационно обслужване“ АД с предмет изпълнение на дейностите по провеждане на три симулации за дистанционно електронно гласуване, предвидени в §145, ал. 3 от Изборния кодекс. Цената на договора е в размер на 24 500 (двадесет и четири хиляди и петстотин) лв. без ДДС, или 29 400 (двадесет и девет хиляди и четиристотин) лв. с включен ДДС.

Информацията да се предостави на заявителя с писмо.

Решението и писмото, съдържащо исканата информация, да се предоставят на заявителя на посочения от него имейл: [email protected].

Заявителят не дължи заплащане на разходи за предоставяне на исканата обществена информация, тъй като не се предоставят копия на документи на технически носител.

Контрол по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения