Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 492-ЕП
София, 22 май 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на наблюдатели от фондация „ЕВРОПЕЙСКА АЛТЕРТЕРНАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ“

Постъпило е заявление вх. № ЕП-18-158 от 22.05.2014 г. от Фондация „Европейска алтернатива за развитие", регистрирана с Решение № 284-ЕП от 04.05.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, с искане за заличаване на регистрирани с Решение № 415-ЕП от 17.05.2014 г. и Решение № 435-ЕП от 20.05.2014 г. на ЦИК наблюдатели на фондацията.

Към заявлението са приложени издадените удостоверения.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на регистрирани с Решение № 415-ЕП от 17.05.2014 г. и Решение № 435-ЕП от 20.05.2014 г. на ЦИК наблюдатели на фондацията, както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Емре Халил Лапанч
2. Тюляй Мехмедова Шефкъева
3. Халил Халил Лапанч
4. Ахмед Тахиров Хаккъев
5. Мурад Гюрел Тюрк
6. Гюлтекин Сейхан Юсуф
7. Бирджан Ридван Али
8. Еркан Фикри Мехмедали
9. Ширин Сезгин Мустафа
10. Юсеин Мюмюн Мюмюн
11. Селчук Селями Ахмед
12. Бирджан Басри Сали
13. Месут Мустафа Мустафа
14. Йълдъръм Реджеп Алиев
15. Цветан Найденов Друмев

 

Анулира издадените удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения