Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4919-МИ/НР
София, 21 ноември 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Хисаря, област Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и национален референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-14-19 от 08.11.2017 г. от Тони Илиева – кмет на община Хисаря, област Пловдив, с искане за разрешаване отварянето на запечатано помещение (стая № 8), намиращо се във втори вход, на втория етаж, във втората сграда на община Хисаря, с адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и национален референдум през 2015 г. Искането е във връзка с писмо № 4849 от 20.10.2017 г. на частен съдебен изпълнител до ОИК – Хисаря, процедурно решение в протокол № 52 от 24.10.2017 г. на същата ОИК и нейно писмо с вх. № 90-00-222 от 03.11.2017 г. до кмета на община Хисаря. Достъпът е необходим за предоставяне на информация по образувано изпълнително дело № 20178300400173 срещу длъжник – Местна коалиция „За Хисаря“, и издаване от ОИК – Хисаря, на служебно удостоверение за банковата сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 от ИК, както и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение (стая № 8), намиращо се във втори вход, на втория етаж, във втората сграда на община Хисаря, с адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 14, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и национален референдум през 2015 г., с цел предоставяне на информация по образувано изпълнително дело № 20178300400173 срещу длъжник – Местна коалиция „За Хисаря“, и издаване от ОИК – Хисаря, на служебно удостоверение за банковата сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 от ИК, както и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК. Помещението се запечатва по реда на същото решение.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения