Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4919-МИ/НР
София, 21.11.2017

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Хисаря, област Пловдив, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и национален референдум през 2015 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-14-19 от 08.11.2017 г. от Тони Илиева – кмет на община Хисаря, област Пловдив, с искане за разрешаване отварянето на запечатано помещение (стая № 8), намиращо се във втори вход, на втория етаж, във втората сграда на община Хисаря, с адрес: гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и национален референдум през 2015 г. Искането е във връзка с писмо № 4849 от 20.10.2017 г. на частен съдебен изпълнител до ОИК – Хисаря, процедурно решение в протокол № 52 от 24.10.2017 г. на същата ОИК и нейно писмо с вх. № 90-00-222 от 03.11.2017 г. до кмета на община Хисаря. Достъпът е необходим за предоставяне на информация по образувано изпълнително дело № 20178300400173 срещу длъжник – Местна коалиция „За Хисаря“, и издаване от ОИК – Хисаря, на служебно удостоверение за банковата сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 от ИК, както и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение (стая № 8), намиращо се във втори вход, на втория етаж, във втората сграда на община Хисаря, с адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 14, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и национален референдум през 2015 г., с цел предоставяне на информация по образувано изпълнително дело № 20178300400173 срещу длъжник – Местна коалиция „За Хисаря“, и издаване от ОИК – Хисаря, на служебно удостоверение за банковата сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2 от ИК, както и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК. Помещението се запечатва по реда на същото решение.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 21.11.2017 в 18:54 часа

Календар

Решения

  • № 5142-МИ/НР / 11.10.2018

    относно: предсрочно прекратяване на пълномощия на член на ОИК Садово, област Пловдив

  • № 5141-МИ/ПВР/НР/НС / 11.10.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Харманли, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, произведени през 2016 г., от изборите за народни представители, произведени през 2017 г. и изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, произведени през 2015 г.,с цел преместването им в специално обособени помещения към учрежденския архив на община Харманли

  • № 5140-НС / 11.10.2018

    относно: обявяване на Калин Димитров Василев за народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки

  • всички решения