Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4917-МИ/НР
София, 21 ноември 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Генерал Тошево, област Добрич

Постъпили са писма с вх. № МИ-15-384 от 09.11.2017 г. и вх. № МИ-15-385 от 09.11.2017 г. от ОИК – Генерал Тошево, с приложени заявления по електронната поща от Нурхаят Нурджихан Исаева и от Мария Петрова Георгиева за освобождаването им като членове на ОИК. Получено е предложение от упълномощения представител на ПП „ДПС“ Ердинч Илиаз Хаджиев заедно с необходимите документи – копие на диплома за висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК за замяна на Нурхаят Нурджихан Исаева с Хазиме Саами Сали.

Получено е и предложение от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ“ Христо Павлов заедно с необходимите документи – копие на диплома за висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК за замяна на Мария Петрова Георгиева с Дико Иванов Диков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Генерал Тошево, област Добрич, Нурхаят Нурджихан Исаева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Генерал Тошево, Хазиме Саами Сали, ЕГН ….

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Генерал Тошево, област Добрич, Мария Петрова Георгиева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК – Генерал Тошево, Дико Иванов Диков, ЕГН ….

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения