Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4911-МИ
София, 2 ноември 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен

Общинска избирателна комисия – Нова Загора, област Сливен, с писмо вх. № МИ-15-367/19.10.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 1 от 16.10.2017 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен, Драгомир Цонев Цонев.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 1 от 16.10.2017 г. на ОИК – Нова Загора; заверено копие от писмо от Районен съд – Нова Загора, с вх. № 1/13.10.2017 г. на ОИК – Нова Загора, ведно с препис от влязла в сила присъда № 25/11.04.2017 г. по НОХД № 449/2016 г. и Решение № 86 от 04.10.2017 г. по НОХД № 462/2017 г. на СлОС.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № МИ-04-03-21/24.10.2017 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен, към датата на прекратяване на пълномощията на кмета – 16.10.2017 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-22/31.10.2017 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ информира ЦИК, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен, към 16.10.2017 г. е 389 лица, поради което кметство Любенец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Нова Загора, област Сливен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Любенец, община Нова Загора, област Сливен.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2530-МИ / 28.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Доспат, област Смолян

  • № 2528-МИ / 28.09.2023

    относно: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

  • № 2527-МИ / 27.09.2023

    относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

  • всички решения