Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 491-ПВР/МИ
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, назначена с Решение № 210-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-362/22.08.2011 г. от Христо Георгиев Савов - председател на общинската структура на ПП „ГЕРБ", град Златарица, област Велико Търново да бъде направена промяна на член на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, като на мястото на члена на ОИК Марияна Цветанова Василева, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначена Стефка Николова Стайкова, ЕГН .... Предложението е придружено от Заявление от Марияна Цветанова Василева за освобождаването й като член на ОИК поради дългосрочно пътуване извън страната, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Стефка Николова Стайкова (постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-362/22.08.2011 г.).
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, Марияна Цветанова Василева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Златарица, област Велико Търново, Стефка Николова Стайкова, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения