Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4909
София, 24 октомври 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Поморие, област Бургас, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-62 от 19.10.2017 г. на Централната избирателна комисия от Иван Алексиев – кмет на община Поморие, област Бургас, за разрешаване на достъп до запечатани помещения в сградата на община Поморие, област Бургас, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми, а именно:

 1. Помещение № 1 – „Европейски парламент 2014 г.“ ;
 2. Помещение № 2 – „Местни избори 2015 г.“ и „Национален референдум – 2015 г.“;
 3. Помещение № 4 – „Избори за президент и вицепрезидент на Република България – 2016 г.“, „Национален референдум – 2013 г.“, „Национален референдум – 2016 г.“, „Народно събрание – 2014 г.“;
 4. Помещение № 5 – „Народно събрание 2017 г.“.

Искането е отправено поради предстоящо изпълнение на строително - монтажни дейности в Учрежденския архив на община Поморие по проект „Енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация – гр. Поморие“ по ОПРР 2014 – 2020 г., което налага освобождаване и преместването им за временно съхранение в зала № 1 на Общинска администрация – гр. Поморие, находяща се на 1-ви етаж в административната сграда на общината.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения № 1, № 2, № 4 и № 5 в Учрежденския архив на община Поморие, област Бургас, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., избори за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., национален референдум през 2013 г. и избори за народни представители през 2014 г. и през 2017 г., и преместването им за временно съхранение в зала № 1 на първия етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Поморие, до извършване на строително-монтажните дейности по проект „Енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация – гр. Поморие“.

При отваряне и преместване на книжата да се спази редът и изискванията на т. 17 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. След преместването на изборните книжа и материали в зала № 1 на Общинска администрация – гр. Поморие, помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2505-МИ / 25.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

 • № 2504-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

 • № 2503-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

 • всички решения