Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4904-МИ
София, 10 октомври 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра

Общинска избирателна комисия – Кайнарджа, с писмо вх. № МИ-15-292/1/05.10.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с влязло в сила решение № 120-МИ от 07.08.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, Бейзат Исмаилов Мустафов.

Към уведомлението са приложени: решение № 120-МИ от 07.08.2017 г. на ОИК – Кайнарджа; копие от писмо на община Кайнарджа до председателя на ОИК – Кайнарджа, с приложена справка за броя на населението на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра; заверено копие от писмо на Общинския съвет – Кайнарджа, за подадено заявление от кмета на кметство Кайнарджа за предсрочно прекратяване на пълномощията му; заверено копие от заявлението на Бейзат Исмаилов Мустафов за прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство Средище.

От приложената справка от община Кайнарджа се установява, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, е 1688 лица, поради което кметство Средище отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кайнарджа, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения