Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4904-МИ
София, 10 октомври 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра

Общинска избирателна комисия – Кайнарджа, с писмо вх. № МИ-15-292/1/05.10.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с влязло в сила решение № 120-МИ от 07.08.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, Бейзат Исмаилов Мустафов.

Към уведомлението са приложени: решение № 120-МИ от 07.08.2017 г. на ОИК – Кайнарджа; копие от писмо на община Кайнарджа до председателя на ОИК – Кайнарджа, с приложена справка за броя на населението на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра; заверено копие от писмо на Общинския съвет – Кайнарджа, за подадено заявление от кмета на кметство Кайнарджа за предсрочно прекратяване на пълномощията му; заверено копие от заявлението на Бейзат Исмаилов Мустафов за прекратяване на пълномощията му като кмет на кметство Средище.

От приложената справка от община Кайнарджа се установява, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра, е 1688 лица, поради което кметство Средище отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кайнарджа, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Средище, община Кайнарджа, област Силистра.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 21-НС / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  • всички решения