Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4899-МИ
София, 5 октомври 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в частичните избори за кметове на 8 октомври 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 02.10.2017 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия сдружението Катя Колева Келевска, чрез упълномощения представител Стоянка Иванова Балова, за регистрация на 25 лица за наблюдатели на частичните избори за кметове на 8 октомври 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 21-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от СГС, VІ-5 с-в, от 29.08.2017 г., по ф.д. № 6605/2002 г.; удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 002/14.11.2002 г.; пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 25 (двадесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в частичните избори за кметове на 8 октомври 2017 г., представен и на технически носител; 25 бр. декларации по образец – Приложение № 99-МИ от изборните книжа.

Сдружението е регистрирано като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 2398-МИ от 29 септември 2015 г. на ЦИК, поради което запазва регистрацията си до насрочването на следващите общи местни избори, съгласно т. 2 от Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. на ЦИК.

От писмо вх. № ЧМИ-18-1/03.10.2017 г. на „Информационно обслужване“ АД се установява, че предложените за регистрация 25 лица отговарят на изискванията за наблюдатели в частичните избори за кметове, насрочени на 8 октомври 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111, ал. 2, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3354-МИ от 10 август 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели на частичните избори за кметове на 8 октомври 2017 г., 25 (двадесет и пет) упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

Име, презиме, фамилия

 

1

Татяна Костадинова Вангелова-Христова

 

2

Адриан Ивов Скримов

 

3

Георги Стоянов Исаев

 

4

Силян Асенов Иванов

 

5

Николай Николаев Добрев

 

6

Даниела Руменова Петрова

 

7

Галина Валентинова Николова

 

8

Милен Тодоров Стоянов

 

9

Валентина Йорданова Стоянова

 

10

Николина Станева Мутафова

 

11

Димитричка Здравкова Димитрова

 

12

Магдалена Георгиева Иванова

 

13

Димитрина Николаева Симеонова

 

14

Кольо Тодоров Колев

 

15

Йорданка Деянова Димитрова

 

16

Георги Николов Христов

 

17

Генка Василева Христова

 

18

Мирослав Сотиров Коларов

 

19

Мирослав Антонов Чеков

 

20

Стелиана Стоянова Тодорова

 

21

Кристиян Костантинов Георгиев

 

22

Нина Великова Христова

 

23

Владимир Иванов Христов

 

24

Георги Сергеев Марценков

 

25

Емил Красимиров Куцаров

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения