Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4898
София, 3 октомври 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Враца, област Враца, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-60 от 02.10.2017 г. на Централната избирателна комисия от Калин Каменов – кмет на община Враца, област Враца, за разрешаване на достъп до запечатани помещения в сградата на община Враца, област Враца, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми. Искането се прави поради започнал основен ремонт на сградата на общинска администрация Враца, което налага преместването им за съхранение в неизползваемото крило на детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, което ще се охранява със сигнално-охранителна техника, както следва:

- изборни книжа и материали от национален референдум през 2013 г. от ляво архивно помещение в приземен етаж, стая на ОИК – в санитарен бокс на първи етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. от дясно архивно помещение в приземен етаж, стая на ОИК – в складово помещение на първи етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от национален референдум през 2015 г. от архивно помещение срещу стола в сградата на общинска администрация Враца – в складово помещение на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от местни избори – І и ІІ тур, произведени през 2015 г., съхранявани съответно в стая архивно мазе 2-ри пореден номер и стая в архивно мазе 5-ти пореден номер в сградата на общинска администрация Враца – в занималня на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от национален референдум през 2016 г., от архивно помещение № 1 срещу стола в сградата на общинска администрация Враца – в санитарен бокс на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката – І и ІІ тур, произведени през 2016 г., от стая № 1 в архивно мазе на административната сграда на община Враца – в занималня на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени през 2017 г., от архивно помещение в стая вляво от входа на стола в сградата на общинска администрация Враца – в помещение в укритието в същата сграда (освободено след унищожаване на изборни книжа и материали изборите за народни представители през 2014 г.).

Прави се и второ искане за разрешаване на достъп до помещенията, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., което е във връзка с предаване на ценни документи на отдел „Държавен архив“ – гр. Враца.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения в сградата на община Враца, област Враца, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми. Искането се прави поради започнал основен ремонт на сградата на общинска администрация Враца, което налага преместването им за съхранение в неизползваемото крило на детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца, което ще се охранява със сигнално-охранителна техника, както следва:

- изборни книжа и материали от национален референдум през 2013 г. от ляво архивно помещение в приземен етаж, стая на ОИК – в санитарен бокс на първи етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. от дясно архивно помещение в приземен етаж, стая на ОИК – в складово помещение на първи етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от национален референдум през 2015 г. от архивно помещение срещу стола в сградата на общинска администрация Враца – в складово помещение на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от местни избори – І и ІІ тур, произведени през 2015 г., съхранявани съответно в стая архивно мазе 2-ри пореден номер и стая в архивно мазе 5-ти пореден номер в сградата на общинска администрация Враца – в занималня на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от национален референдум през 2016 г., от архивно помещение № 1 срещу стола в сградата на общинска администрация Враца – в санитарен бокс на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката – І и ІІ тур, произведени през 2016 г., от стая № 1 в архивно мазе на административната сграда на община Враца – в занималня на втория етаж на неизползваемо крило в детска градина „Радост“, филиал „Люляк“, кв. Медковец, гр. Враца;

- изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени през 2017 г., от архивно помещение в стая вляво от входа на стола в сградата на общинска администрация Враца – в помещение в укритието в същата сграда (освободено след унищожаване на изборни книжа и материали изборите за народни представители през 2014 г.).

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение в помещение в укритието в сградата на общинска администрация Враца, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., във връзка с извършване на експертиза, обработване и предаване на подлежащите на постоянно запазване документи на отдел „Държавен архив“ – гр. Враца.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 и т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения