Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4895-МИ
София, 28 септември 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Звиница, община Кърджали, област Кърджали

Общинска избирателна комисия – Кърджали, с писмо вх. № МИ-15-339/27.09.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с влязло в сила решение № 393 от 13.09.2017 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Звиница, община Кърджали, област Кърджали, Ниязи Назим Вели.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 393 от 13.09.2017 г. на ОИК – Кърджали; заверено копие от сигнал от Божидар Петров Стоянов – общински съветник от групата на БСП, с приложено копие от дружествен договор на „Мехтехсервиз“ ООД – с. Звиница, община Кърджали; заверено копие от писмо от Агенцията по вписванията с вх. № 424/30.08.2017 г. на ОИК - Кърджали, ведно с Удостоверение за актуално състояние с изх. № 201708301644004/30.08.2017 г. и заверено копие от дружествения договор на дружество „Мехтехсервиз“ ООД, с. Звиница; заверено копие от възражението на г-н Ниязи Назим Вели – кмет на кметство Звиница, община Кърджали, с вх. № 425/11.09.2017 г. на ОИК – Кърджали, с приложени копия от предизвестие за прекратяване на участието на Ниязи Назим Вели като съдржник в дружество „Мехтехсервиз“ ООД и протокол от общо събрание на съдружниците на „Мехтехсервиз“ ООД от 15.10.2015 г.; протокол № 98 от 13.09.2017 г. и протокол № 99 от 25.09.2017 г. от заседания на ОИК – Кърджали; заверено копие от писмо на община Кърджали до председателя на ОИК – Кърджали, с приложена справка за броя на населението на кметство Звиница, община Кърджали.

От приложената справка от община Кърджали се установява, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Звиница, община Кърджали, област Кърджали, е 866 лица, поради което кметство Звиница отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Кърджали, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Звиница, община Кърджали, област Кърджали.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения