Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 489-ПВР
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", подписано от представляващия партията Евгений Стефанов Бакърджиев в качеството си на председател и представляващ партията, заведено под № 18 на 22 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 08.02.2002 г. по ф.д. № 53/2002 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф.д. № 53/2002 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 74 на „Държавен вестник", бр. 27 от 2002 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от протокол № 3 от заседанието на Националния съвет на „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ"от 05.06.2011 г., на което е взето решение за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; списък на членовете на Националния съвет на „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ", присъствали на заседание на Националния съвет на 05.06.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; преводно нареждане за внесен безлихвен депозит на 18.08.2011 г. от Банка Пиреос България АД, клон Лозенец - Хемус, писмо изх. № 37-0272 от 19.08.2011 г. от БНБ с потвърждение, че по сметка в БНБ е постъпил депозита на партията в размер на 10 000 лв.; удостоверение № 48-00-351 от 14.07.2011 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 53/2002 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; удостоверение изх. № 1458 от 17.08.2011 г. на Банка Пиреос България АД, клон Лозенец - Хемус, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7520 избиратели, и допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 557 избиратели, подкрепящи регистрацията; пълномощно от представляващия партията на името на Веселина Иванова Пайташева.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ".
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. при условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ".
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения