Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4877-НС
София, 1 септември 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в областна администрация София, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е искане с вх. № НС-14-47 от 24.08.2017 г. на Централната избирателна комисия от Николай Пехливанов – областен управител на област София, за отваряне на запечатана метална каса, намираща се в запечатано помещение № 2,ет. 8, в сградата на областна администрация - София, в което се съхранява документацията на 23 РИК, 24 РИК и 25 РИК от произведените на 26 март 2017 г. избори за народни представители, във връзка с предоставяне на копие на изборни книжа и материали, посочени в писмо с изх. № Ж-167/2017 г. от 18.08.2017 г. на КЗЛД.

С Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. Централната избирателна комисия е уредила условията и реда за прибиране и съхранение на торбите и другите книжа в определените помещения от изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Отварянето на помещението се осъществява по реда на т. 26 от цитираното решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 287, ал. 8 от Изборния кодекс и т. 26 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатана метална каса, намираща се в запечатано помещение № 2,ет. 8, в сградата на областна администрация - София, в което се съхранява документацията на 23 РИК, 24 РИК и 25 РИК от произведените на 26 март 2017 г. избори за народни представители, във връзка с предоставяне на копие на изборни книжа и материали, посочени в писмо с изх. № Ж-167/2017 г. от 18.08.2017 г. на КЗЛД.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 26 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на областния управител.

След предоставяне на копие от исканите изборни книжа и материали помещението да бъде запечатано с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията и подпечатани с печата на областния управител.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 26 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Копия от заповедта на областния управител за определяне на длъжностните лица от областната администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Владимир Пенев

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения