Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4867-МИ/НР
София, 29 август 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

С вх. № МИ-11-26 от 28.08.2017 г. е постъпило предложение от Даниела Владимирова Савеклиева – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, с предложение на мястото на освободената с Решение № 4768-МИ/НР от 18 май 2017 г. на ЦИК Антоанета Аспарухова Янчева за председател на ОИК – Петрич, да бъде назначена Елена Гришева Георгиева-Великова – досегашен член на ОИК, а на мястото на Елена Гришева Георгиева-Великова за член на комисията да бъде назначен Борис Огнянов Павлов.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Елена Гришева Георгиева-Великова и от Борис Огнянов Павлов; заверено копие от дипломата за завършено висше образование и заверено копие от личната карта на Борис Огнянов Павлов; заверено копие от пълномощно КО-Г-031/18.05.2010 г. в полза на Цветан Генчев Цветанов и заверено копие от пълномощно № КО-Г-023/03.04.2012 г. в полза на Даниела Владимирова Савеклиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Петрич, област Благоевград, Елена Гришева Георгиева-Великова, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение като член на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Петрич, област Благоевград, Борис Огнянов Павлов, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Владимир Пенев

* Публикувано на

Календар

Решения